Lid worden van onze club?

Neem contact op via j.vanmuijen@home.nl of gebruik het aanmeld formulier.

Verenigingsinformatie

ORGANISATIE 

BESTUUR 

COMMISSIES 

ERELEDEN 

LIDMAATSCHAP 

REGLEMENTEN


LTC de Hoge Heide

Opgericht op 21 november 1969 en koninklijk goedgekeurd 16 januari 1976. De club is met een ledenaantal van 1000+ leden, een van de grootste in het district Den Bosch van de KNLTB. Het KNLTB-verenigingsnummer van LTC De Hoge Heide is 55962. De accommodatie bestaat uit 16 verlichte kunstgras-banen en 2 miniveldbanen. De vereniging is ook lid van de vereniging "Sportraad Heusden".

Missie en visie van onze tennisvereniging.

'Wij vinden het als bestuur van LTC De Hoge Heide belangrijk om zo goed mogelijk aan te sluiten op ontwikkelingen binnen onze vereniging en relevante maatschappelijke ontwikkelingen. Daarom hebben wij in 2014 onze missie en visie opnieuw tegen het licht gehouden. Een missie is datgene dat de organisatie naar buiten wil uitdragen. Het geeft aan waarvoor de mensen uit de organisatie staan, wat hun identiteit en waarden zijn.

Onze vernieuwde missie: 

LTC De Hoge Heide is een maatschappelijk betrokken vereniging die de tennissport in brede zin aanbiedt aan met name de inwoners van de gemeente Heusden.

Hiermee bevordert zij sportieve, recreatieve en prestatieve mogelijkheden voor jeugd, jong volwassenen, senioren en veteranen.

Waarden die centraal staan zijn:

'wij-gevoel' - ontspanning - gezelligheid – tennisplezier - presteren naar vermogen – laagdrempeligheid. 

Gestreefd wordt naar een hoge mate van ledenbetrokkenheid en -tevredenheid binnen alle doelgroepen, waarbij speciaal wordt ingezet op de betrokkenheid van jeugdleden en jong volwassenen om zo vroeg mogelijk binding met de vereniging te creëren.

Vanuit onze missie zijn we onze visie verder vorm gaan geven. Waar vinden wij dat onze vereniging naar toe moet? Hierbij hebben wij gekeken naar de meest belangrijke punten voor onze vereniging en voor onze leden. Wat is daarbij de huidige stand van zaken en hoe zou dit moeten zijn over drie jaar. De volgende punten komen daarbij naar voren:

  1. Het ledenaantal loopt terug en er is sprake van vergrijzing. Hier willen we een kentering in aanbrengen en zorgen dat het ledenaantal toeneemt of op zijn minst stabiel is. Hierbij streven we ook naar een hogere instroom van jeugdleden, die vervolgens lid blijven.
  2. We hebben een goede en stabiele financiële positie en dit willen we vooral zo houden.
  3. Er is vanuit het bestuur en de vele vrijwilligers geen of onvoldoende zicht op de mening van onze leden over diverse relevante onderwerpen voor onze vereniging. Om een hogere mate van betrokkenheid te creëren en de vereniging zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de wensen van onze leden, is een goed beeld van wat er speelt en leeft bij onze leden noodzakelijk.
  4. Enige jaren geleden is een visie ontwikkeld op prestatief tennis. Inmiddels is de situatie en de maatschappij veranderd en sluit deze visie niet meer 100 % aan bij de meest recente ontwikkelingen. Het huidig beleid is erop gericht om de enthousiaste jeugd maximaal te faciliteren om hen te ondersteunen in het halen van hun persoonlijke tennisdoelen.
  5. Vanuit onze vereniging maken we te weinig gebruik van ons (sociale) netwerk en door dit beter te gaan benutten, moeten we als vereniging meer zaken voor elkaar kunnen krijgen die voor onze vereniging belangrijk zijn.
  6. Onze vereniging heeft een groot belang bij een gezellig en goed georganiseerd clubhuis waarin alle leden zich thuis voelen. Anderzijds heeft de eigenaar van de horeca in ons clubhuis, Peter de Ruijter, een groot belang bij een goed draaiende tennisvereniging en tevreden leden van onze vereniging. We streven dan ook naar een optimale samenwerking met Peter, waarbij we ons gezamenlijk inzetten voor een sfeervolle en energieke ontvangst voor onze leden en hun gasten. Begrip voor elkaars doelen en belangen zijn daarbij essentieel  en ook het hebben van korte lijntjes met elkaar zien wij als belangrijk. 

 

We willen dus nogal wat en hoe gaan we dit bereiken?

Allereerst door een vereniging te zijn waar eenieder zich welkom en op zijn gemak voelt. Wij stimuleren grote betrokkenheid bij onze leden. Betrokkenheid bij onze visie en bij onze waarden.

Tennis is een sport waarbij jong en oud samenkomen om hun passie voor het spel te delen. Samen spelen, samen strijden en samen ontspannen, samen ervaren van een clubgevoel.

Het afgelopen jaar hebben we reeds vele acties ondernomen en het is te veel om deze nu allemaal te gaan noemen. Een goed voorbeeld is de ledentevredenheids enqûete, die vorig jaar is gehouden en dit jaar opnieuw zal worden ingezet. Uit deze enqûete zijn vele verbetervoorstellen gekomen, waarvan inmiddels een groot aantal is gerealiseerd. Hierbij is ook onze gastheer, Peter de Ruijter, nauw betrokken en heeft hij ook diverse verbeteringen doorgevoerd.

Als bestuur blijven we bezig, samen met een groot team van vrijwillgers, om het voor onze vereniging  en onze leden, telkens een beetje beter te maken. Daarbij zijn wij ook afhankelijk van onze leden en de betrokkenheid van onze leden. Wij nodigen dan iedereen ook graag uit om feedback te blijven geven  en schroom vooral niet om bestuursleden aan te spreken over zaken die beter kunnen, maar ook over zaken die goed zijn en vooral goed moeten blijven.'

Marc van der Loo (Voorzitter L.T.C. De Hoge Heide)

Peiling

Ik wil het jaarboekje graag nog gedrukt ontvangen?

Inloggen Afhangbord

Laatste tweets