Lid worden van onze club?

Neem contact op via j.vanmuijen@home.nl of gebruik het aanmeld formulier.

ALV

AANKONDIGING VAN EN UITNODIGING TOT HET BIJWONEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

Donderdag 21 maart 2019 aanvang 20:00 uur

Op ons tennispark, in de bar van Sportcentrum De Hoge Heide


De agenda is als volgt:

1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen ALV van 8 maart 2018
4. Terugblik op het verenigingsjaar
5. Financieel jaarverslag 2018
6. Verslag kascommissie
7. Vooruitblik en begroting verenigingsjaar 2019

PAUZE

8. Presentatie KNLTB club app
9. 50 jaar LTC De Hoge Heide
10. Gaan we ons volgende jubileum halen?
11. Bestuursverkiezingen*
12. Rondvraag

De stukken voor deze vergadering zijn vanaf heden  opvraagbaar via email:
Jan van Muijen – j.vanmuijen@home.nl         – Financieel
Helga van Oirschot – info@hogeheide.nl      – Algemeen

*Agendapunt 11: Bestuursverkiezingen
Aftredend zijn:
- Jan van Muijen (herkiesbaar)
- Helga van Oirschot (herkiesbaar)
- Maartje Grevers (niet herkiesbaar)
Afgetreden is:
- Emile Euverman

Link naar notulen vorig jaar 

Namens het bestuur,

Helga van Oirschot
Secretaris

Peiling

Ik wil het jaarboekje graag nog gedrukt ontvangen?

Inloggen Afhangbord

Laatste tweets